přihláška

za člena spolku Golf club Nová Bystřice z.s.,

 

Dále uvedená data jsou nezbytná k zavedení do evidence u domovského spolku a zajištění registrace u České golfové asociace a do informačního systému České unie sportu, případně i k úpravě stávajících dat (změny doručující adresy, příjmení, mail adresy, telefonu):

 1  PŘÍJMENÍ                                                                                                    
2 JMÉNO  
3 RODNÉ ČÍSLO  
4 DORUČUJÍCÍ POŠTOVNÍ ADRESA  
5 E-MAIL ADRESA  
6 MOBIL TELEFON  
7 U NEZLETILÝCH: MAIL RODIČE  
                                TEL. RODIČE   

   

Prohlašuji, že jsem obeznámen/a  s:

1)    vedením a zpracováním osobních dat:

2)    podmínkami členství:  

 

Poskytnutím těchto informací vyjadřuji svůj svobodný, vědomý a výslovný souhlas  s uvedením osobních dat do databáze spolku a k jejich zpracování  pro potřebu klubu ve vlastní evidenci členů, v evidenci ČUS (Česká unie sportu) a do ČUS začleněných národních sportovních svazů (Česká golfová federace).

Dále vyjadřuji souhlas s pořizováním fotografií ze soutěží a aktivit spolku a jejich publikování na gc.novabystrice a webových stránkách golfnovabystrice.cz  v zájmu propagace činnosti spolku.  

Jsem si vědom/a toho, že členství ve spolku vzniká  podáním přihlášky a zaplacením ročního členského poplatku. 

 

V ……………………………..dne ………………..

 

Podpis:  …………………………………………….

 

 

Adresát:  Golf club Nová Bystřice z.s.,

                  e-mail: golf@no-by.cz

 

 

Ke stažení